Pregled prihoda i rashoda Udruge za 2009. godinu

objavio

PREGLED PRIHODA I RASHODA UDRUGE

TJELESNIH INVALIDA ZADARSKE ŽUPANIJE

od 1.siječnja.2009.god-do 31.prosinca.2009.god.

PRIHOD:

  1. Od članarine………….. …..………. .. 15.745,oo  kuna
  2. Zadarska županija…………..……….. 20.000,oo    “
  3. Grad Zadar …………………..…….. ..50.000,oo    “
  4. Donacije građana……………………….. 390,oo    “
  5. Prihod o kamata…………………………….256,35    “
  6. Povrat sredstava za adaptaciju…..….….9.994,28    “
  7. Participacija za tečaj i izlet……..…….. 3.523,5o    “
  8. Refundiranje HSUTI i usklađenje……….1.378,13    “

====================================

U K U P N O:                                      101.287,26   kuna

RASHODI:

1.   Ured. mat. – kalendari   ………….. .7.426,19        kuna

2.   Električna energija i gorivo………. .2.706,38           ”

3.   Poštarina………………… …………7.017,72           ”

4.   Telefon,.Internet,.HRT……………..5.848,15          ”

5.   Utrošak vode………………………….603,46           ”

6.   Dnevnice za sl. putovanja………… . 4.760,oo           ”

7.   Putni trošak i naknade prijevoza…. 17.040,74          ”

8.   Troškovi – natjecanja i izleta…… ..14.680,75          ”

9.   NB-provizija……………………. ….  877,44          ”

10.   Članarina HSUTI……………….. ….  600,00         ”

11.   Reprezentacija………………………9.783,26         ”

12.   Nagrade za rad  ……….…………..  .5.000,00         ”

13.   Knjigovodstvene usluge………….     5.999,99          ”

14.   Osiguranje imovine …………………2.153,72          ”

15.   Održavanje Klime-Avalon…………  2.578,96         ”

16.   Održavanje čistoće-deratizacija…… ..  782,30         ”

17.   Sitni uredski inventar……………….…559,oo         ”

18.   Troškovi obuke na PS………………18.813,84         ”

=====================================

U K U P N O:                                  107.231,90   kuna

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

REKAPITULACIJA

PRIHOD……………………101.287,26   kuna

RASHOD………………..….107.231,90   kuna

===================================

RAZLIKA…više utrošeno      –   5.944,64  kuna

Stanje žiro računa na dan 31.12.2009.g.        48.572,35  kuna

POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA

Donos  prihoda  iz 2008. g.            53.714,58  kuna

Obveze po računima iz 2008.g.      –  1.443,30    ”

Manjak prihoda 2009.g.                 –  5.944,64     ”

___________________________________________________

UKUPNO:                  46.326,64   kuna

Obaveze po računima za 2009.g.       2.245,71   kuna

___________________________________________________

Žiro račun 31. 12. 2009.g. 48.572,35  kuna

Zadar, 18. veljače 2010. godine.

podijeli